OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Burchtverstoringen melden


Dassen, dassenburchten en hun leefgebied zijn beschermd. Het is verboden dassenburchten te beschadigen, de functionaliteit van dassenburchten te benadelen of dassen te verstoren. Ondanks deze beschermde status gebeurt het helaas regelmatig dat dassenburchten bewust dan wel onbewust beschadigd of zelfs vernietigd worden. Dat gebeurt soms uit onwetendheid, maar ook vaak door onverschilligheid of juist bewust om te verjagen of doden. Dergelijke handelingen zijn strafbaar, het zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming

Sinds de invoering van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? In de meeste gevallen meldt u dit bij uw provincie. Wanneer u getuige bent van het verstoren of vernielen van een dassenburcht, meldt dit dan zo snel mogelijk bij een van de onderstaande organisaties. Die kunnen onmiddellijk ingrijpen waardoor in het gunstigste geval de schade voor de dassen beperkt blijft. In Friesland en Limburg zijn gespecialiseerde politieambtenaren of BOA's (Bijzonder Opsporings Ambtenaren) actief, die snel en effectief kunnen ingrijpen. In Noord Brabant kunt u een beroep doen om de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

U kunt ook Das&Boom bellen om u behulpzaam te zijn bij het inschatten van de ernst en/of het melden van burchtverstoringen: 024-684 22 94

Melden dassenburchtverstoringen

Provincie Friesland: Politie Noord Nederland, District Fryslân, Toezichtkringen Natuurhandhaving of Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing: 058-292 59 25
Provincie Drenthe: Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via vth@drenthe.nl (gaat buiten kantooruren rechtstreeks naar de BOA) of tijdens kantooruren 0592-36 55 55
Provincie Limburg: Groene Brigade Limburg: groenebrigade@prvlimburg.nl. Voor spoedeisende milieuklachten (o.a dassenburchtverstoringen) kunt u 24/7 bellen met de milieuklachtentelefoon: 043-361 70 70.
Noord Brabant: Samen Sterk in Brabant, 0900-9965432 (24 u/d), www.ssibbrabant.nl
Provincie Overijssel: 038-425 24 23 / meldpunt@overijssel.nl
Provincie Gelderland: 026-359 99 99 / provincieloket@gelderland.nl
Provincie Utrecht: Regionale uitvoeringsdienst handhaving: handhaving-wnb@rudutrecht.nl
Provincie Noord Holland: Omgevings Dienst Noord Holland, 088-10 21 300 of postbus@odnhn.nl
In de rest van Nederland: Politie, 0900-8844. Deze organisatie is 24 u/d en 7 d/w inzetbaar. Wanneer u bij de politie aangifte doet van een (mogelijke) vernieling van een dassenburcht, vermeldt dan dat het gaat om een strafbaar feit, namelijk een overtreding van de Wet natuurbescherming, artikel 3.10.

Niet acute situaties

Soms is het niet meteen duidelijk of er sprake is van strafbare handelingen rond of op een dassenburcht. Zo is bijvoorbeeld regulier onderhoud van de begroeiing op een dassenburcht toegestaan, wanneer dit niet gebeurt in een voor dassen kwetsbare periode (kraamtijd van 1 december t/m 31 juni) en de aannemer werkt met een zogenaamde gedragscode. Het is nooit toegestaan om met zwaar materieel binnen een straal van 20 meter van de dichtstbijzijnde dassenpijp over een dassenburcht te rijden, omdat dan gangen kunnen instorten. Mogelijk bent u op de hoogte van plannen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor de aanwezige dassenpopulatie en mogelijk verboden zijn. Voor meer informatie of het melden van (mogelijke) overtredingen kunt u contact opnemen met alle hier naast genoemde organisaties (behalve de politie) of Das&Boom:

telefoon: 024-684 22 94
email: info@dasenboom.nl


realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD