OVER DE DAS
DAS IN NOOD
MELDINGEN
HULP & INFO
HULP & INFO
STEUN DAS & BOOM

Planologisch bedreigde dassenburchten melden


Wanneer u op de hoogte bent van plannen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor de das, kunt u dat melden bij Das&Boom.

email: info@dasenboom.nl

Dat kan gaan om de aanleg van weggen, woonwijken, zonneweides enz. Bij dergelijke plannen moet rekening geworden met de aanwezigheid van de das. Uitgangspunt is dat na het realiseren van die plannen de dassenburcht kan blijven functioneren. Alles wat daarvoor nodig is, zoals o.a. rust, foerageermogelijkheden en uitwisselingsmogelijkheden met andere dassenfamilies, moet behouden blijven.

Vaak moeten daarvoor plannen worden aangepast of moeten er bijvoorbeeld onderdelen van het leefgebied die verloren gaan, worden gecompenseerd. Om dergelijke plannen in het leefgebied van de das te kunnen uitvoeren is een ontheffing nodig. Voor een ontheffingsaanvraag is een plan van aanpak nodig, waarin wordt omschreven hoe de nieuwe functies (wonen, verkeer) kunnen worden gecombineerd met de bestaande (leefgebied van de das) .

Het gebeurt regelmatig dat er daarbij onvoldoende rekening gehouden wordt met de belangen van de das, dat de gegevens over de dassenburcht niet kloppen of dat er in de plannen helemaal niet gerept wordt over de aanwezigheid van de das. Dan kan er een ontheffing worden afgegeven, die gebaseerd is op onjuiste of onvolledige gegevens.realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD